IKO er høringsinstans og leverer uttalelser i saker som er relevante for skole, barnehage og kirke. Våre uttalelser er i tråd med IKOs vedtekter og målsettinger, og utarbeidet med engasjement for fag og profesjon.
Høringsuttalelser som gjelder skole og barnehage finner du her.


Kirke og menighet:
21.12.15 Høringsuttalelse for revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten

21.12.15 Høringsuttalelse om liturgisk musikk

30.10.15 Høringsuttalelse om budsjettreglement for Kirkemøtet

04.06.15 Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning

11.11.14 Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

20.04.09 Høringsuttalelse om plan for trosopplæring i Den norske kirke

29.03.06 Høringsuttalelse om utkast til Plan for Diakoni i Den norske kirke 

29.03.06 Høringsuttalelse om Utkast til plan for kirkemusikk

28.02.06 Høringsuttalelse om Innføring av sort som liturgisk farge i Den norske kirke 

23.08.05 Prøving av NT05 i gudstjenesten – liturgisk forsøkssak

13.06.05 Kunsten å være kirke – Kulturmelding for Den norske kirke 2005 

13.06.05 Fleksibel bruk av gudstjenesteboken – Liturgisk forsøkssak 


Barnehage: 

19.01.15 Høring om endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

14.04.14 Høring om forslag til endring av barnehageloven - utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak

24.04.13 Høring i familie- og kulturkomiteen vedr. Meld. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage

04.05.12 Høringsuttalelse om forslag til ny lov for barnehagene (NOU 2012:1)

13.04.12 Høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen 

01.02.12 Høringsuttalelse om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 

30.01.11 Høringsuttalelse om NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst

24.09.10 Høringsuttalelse om forslag til endringer i rammeplanen for barnehager (felles uttalelse fra KA og IKO)

30.07.10 Høringsuttalelse om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager(felles uttalelse fra KA og IKO)

16.12.09 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven som følge av ny formålsparagraf (private barnehagers rett til egen formålsbestemmelse)

27.11.09 Høringsuttalelse NOU 2009:18 Rett til læring. Innstilling fra utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov

03.08.09 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - rett til barnehageplass for barn av asylsøkere

10.01.08 Høringsuttalelse om ny barnehagelov fra IKO og KA

30.10.07 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen

21.11.05 Høringsuttalelse om forslag til forskrifter til ny barnehagelov


Skole:
05.01.15 Høringsuttalelse om endringer i RLE-faget

18.01.10 Høringsuttalelse om ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen

30.01.08 Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven

30.10.07 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen

01.11.05 Utkast til plan for Religion og Etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram for videregående opplæring. 

27.05.05 Forslag til læreplan i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) – mai 2005 

11.05.05 Høringsuttalelse til ny læreplan for grunnskolen – alle fag

18.03.05 Høringssvar til forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven