26. og 27. januar var 140 styrere fra menighets- og organisasjonsbarnehager samlet på Styrerkonferansen 2017.
– Det er så bra å merke den gode atmosfæren, engasjementet og interessen på denne konferansen. Vi tror at deltakerne hadde meningsfulle dager som de kan leve litt på i det viktige arbeidet i barnehagene de driver, sier Marte Eriksen ved IKOs barnehagekontor.

Styrerkonferansen arrangeres annethvert år, og årets var den sjette i rekken. Det er IKO og Barnehageforum, med representanter fra Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Frelsesarmeen og Pinsebarnehagene som arrangerer samlingen.

Marte Eriksen mener at Styrerkonferansen er en viktig møteplass og et verdifullt sted for faglig påfyll og erfaringsdeling for styrere i norske menighetsog organisasjonsbarnehager.

Verdifundament
Programmet på konferansens første dag belyste lederrollen, og det å være leder i virksomheter med tydelig verdifundament. På dag to var fokuset rettet mot hva det vil si å utgjøre en forskjell for det enkelte barnet i barnehagen.

Varme hjerter
– Personalet er vår viktigste ressurs, sier Maria Korsvik fra Solkollen barnehage i sin åpninghilsen til styrerne. – Vi trenger dyktige pedagoger, dyktige fagarbeidere og assistenter, men først og fremst trenger vi varme hjerter. Og det er verdiene som gjør forskjellen, fremholder hun. – Menighetsbarnehagene med et godt verdifundament skal bidra med noe mer. Det gjelder ikke bare i høytidsmarkeringer, for verdiene skal skinne igjennom i barnehagedagen og i hele barnehagens virksomhet, sier Korsvik.

Kunnskap og erfaring
Rammeplanen for barnehagen slår fast at det skal formidles grunnleggende verdier om fellesskap, omsorg og medansvar, og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten
til å være forskjellige. Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv. Personalet i barnehagen skal møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og
tiltro.
– Som menighets- og organisasjonsbarnehager ønsker vi i tillegg å bidra til å gi barna kunnskap, erfaring og opplevelser med kristen tro og tradisjon, sier Maria. – Og gjennom vår formidling og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve og lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.

Bredt program
Leif Martin Stapnes som er studieleder for masterprogrammet i verdibasert ledelse på VID vitenskaplige høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole) snakket om verdiene som utgjør forskjell på ledere. Dagfinn Haarr, lege og spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, foreleste om hvordan helse, sykdom og fravær på jobben henger sammen. Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, hadde foredrag om betingelser for god kvalitet i barnehagen. Dessuten bidro Line Melvold, førskolelærer og fagbokforfatter, Sindre Skeie som har skrevet bok sammen med barna på Diakonhjemmets barnehager, og representanter for Frelsesarmeens Slumstasjon, Foreldreutvalget for barnehager og direktør på IKO, Marianne Uri Øverland, på Styrerkonferansen 2017.