Betingelser for netthandel

Priser  

Alle priser er inkludert mva. 

Rabatter 

Ved direktesalg gis følgende rabatter på utdelingsprodukter: 
25-49 eks. 5 %
50-99 eks. 10 %
100-249 eks. 15 %
250-499 eks. 20 %
500 eller flere: 25 %

Ved direktesalg gis følgende rabatt på ordinære varer

10-24 eks. 5 %
25-49 eks. 10 %
50-99 eks. 15 %
100-249 eks. 20 %
250-499 eks. 25 %
500 eller flere: Avtalt rabatt 
På tilbudsvarer gis ikke ytterligere rabatt. 
Du må være innlogget for å oppnå gjeldende rabatter.

Porto og gebyr 

  • I tillegg til porto/fraktkostnader kommer et ekspedisjonsgebyr på 39 kroner. 
  •  Ved bestilling i nettbutikken, faller gebyret bort. 
  •  Normal betalingsfrist er 20 dager.  
  •  Det påløper et purregebyr på 50 kroner for fakturaer som ikke betales innen fristen. 
  •  Etter andre purring vil kravet bli sendt til inkasso.

Leveringstid 

Varene blir normalt sendt i løpet av 1-3 dager. Varene sendes med Posten/Bring. 

  •  Bestillinger inntil 1 kg sendes vanligvis med brevpost, som normalt tar 2-5 dager i Norge. 
  • For større bestillinger til private kunder og postboksadresser, benyttes normalt Servicepakke som kan hentes på postkontoret etter ca. en uke. Melding blir sendt mottaker fra Posten/Bring. 
  • For pakker over 1 kg til menigheter og organisasjoner er det normalt å benytte Bedriftspakke dør til dør. Det tar normalt 1-3 dager

Angrerett 
Uavhengig av om varen er betalt eller ikke har du rett til å angre kjøpet i 14 dager etter at varen er mottatt. Les mer om angrerett og last ned angrerettskjema her

Retur av varer skjer under følgende vilkår:  

  •  Ifølge angrerettloven betaler kunden porto for retur av varer. 
  •  Varen må være ubrukt og i samme stand som da kunden mottok den. Gjelder også plastforseglinger. 

Reklamasjon 
Vi erstatter varer med feiltrykk eller andre defekter. 
Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på [email protected] eller 22 59 53 00.  
Dersom varen er påført skade under frakt, skal mottaker sende reklamasjon til Posten Norge. 

Bestillinger til utlandet 
For forsendelser til andre land gjelder samme betingelser som for bestillinger innenlands. Porto/frakt tilsvarer gjeldende priser med Posten/Bring. 

 

Generelle vilkår: 
Vi vil at du skal føle deg trygg når du handler av oss på IKO.no. Her velger du selv om du vil betale varen med kort eller om du ønsker å motta faktura. 

Her finner du en gjennomgang av salgsbetingelsene ved handel på nett, hentet fra Forbrukertilsynet sine nettsider. Standardsalgsbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over internett er utarbeidet av Forbrukertilsynet og har som formål å sikre at e-handel (netthandel) skjer i overenstemmelse med gjeldende forbrukerlovningning, herunder forbrukerkjøpsloven, angrerettsloven og ehandelsloven.

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

For bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, kan du se Forbrukerombudets veileder her

Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene 
Partene i avtalen er selger og kjøper

Selgeren er på IKO.no IKO-Forlaget, og betegnes i avtalen som selger. 
 
Kjøperen er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper. 
 
Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. 
 
Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 
Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.
 
Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Les mer om angrerett og last ned angrerettskjema her

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon. 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer varen for sent, og dette ikke har noe å gjøre med forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra selgeren. 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon. Reklamasjon bør skje skriftlig.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

Personopplysninger
IKO.no registrerer og bruker dine personopplysninger avhengig av hvilket kundeforhold vi har med deg. Du kan når som helst få innsyn, rette eller slette personopplysningene vi behandler om deg. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. IKO selger ikke personopplysninger til andre. Les mer om IKO.no sin behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller på forbrukerradet.no.