Planverktøy for helhetlig trosopplæring 0-6 år

IKO har utarbeidet et planverktøy som for trosopplæringen fra 0-6 år. Kirkeåret legger føringer for når tiltak plasseres i tid.

Modellen viser hvordan kontinuerlig trosopplæringsarbeid og avgrensede tiltak rettet mot alle døpte kan foregå i et godt samspill med hjemmet.

Last ned modellen her!

Modellen er et eksempel på hvordan det er mulig å tilby fasetiltak for utvalgte målgrupper som 2, 4 og 6 åringer gjennom en årssyklus.

Parallelt med fasetilbudet anbefaler IKO at menigheten tilbyr kontinuerlig trosopplæring som f.eks søndagsskole, klubb og småbarnssang. Anbefalingen er generell, og passer selvsagt ikke for alle menigheter.

Lokale tradisjoner og størrelsen på årskull legger føringer for når på året det er mest hensiktsmessig å plassere tiltakene. IKOs modell er ment å være et utgangspunkt for lokale tilpassninger.

Aldersfordeling
I høstsemesteret anbefaler IKO å invitere to-, fire- og femåringer til samlinger i kirken. Foreldre er generelt mer åpne for nye tilbud om høsten.

Det anbefales å legge samlinger for seksåringer til vårsemesteret. I tiden før og etter påske har mange menigheter allerede en tradisjon for å for å invitere til samlinger for barn i den aldersgruppen. I denne tiden passer det fint å fortelle om vår og skaperverket og høytidene påske, og pinse.

Seksårsfasen kan avsluttes ved at alle seksåringer blir invitert til skolestartgudstjeneste i kirken.

Innhold
Kirkeåret er et godt utgangspunkt for valg av innhold i samlingene. Dette legges det også opp til i IKO-Forlagets Kirkebøker for to-, fire- og seksåringer. I planverktøyet er innholdet i hvert breddetiltak definert i forhold til kirkens tro og tradisjon, livstolkning /livsmestring og tro i praksis.

 

Noen forslag til faglitteratur: 

Barn trenger håp (2012) Dimensjoner av håp i barns hverdag

Barnet i familien og menigheten (2013) Artikler om barns møte med kristendommen i hjemmet og i kirken

Fokus: Barn, krenkelser og tro (2016) Hvordan møter vi barna i trosopplæringen?

Barnet i teksten (Prismet) (2011) Leserrolle og barndomskonstruksjon i forkynnende fortellinger for barn

Fra babysang til skolestart (2013) Helhetlig trosopplæring 0-6 år

Barnet i trosopplæringen (2008) Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn