En IKO Mentor er en prosessveileder for trosopplæringen i menighetene som

  • veileder i revisjon av plan
  • utfordrer til nytenkning av trosopplæringsarbeidet
  • bistår ansatte og frivillige
  • er støttespiller for nyansatte. 

Skriv ut brosjyre om IKO Mentor

Veiledningen tilpasses den enkeltes menighets behov. Det brukes kun mentorer med god kjennskap til, og erfaring med Den norske kirkes trosopplæring og Plan for trosopplæring Gud gir – vi deler. IKO-Kirkelig pedagogisk senter sikrer at mentorene er profesjonelle og oppdaterte, blant annet ved oppfølging og en årlig fagsamling.

Det normale vil være at mentor møter på arbeidsstedet til oppdragsgiver. IKO Mentor er prosessveiledning i arbeidet med trosopplæringen, og er rettet mot ansvarlige for trosopplæringen, ofte trosopplæringsleder/kateket, men kan også rettes mot også øvrig stab, frivillige, råd og utvalg. I tillegg til fysiske møtepunkt, kan det også avtales telefonmøter, skypemøter eller lignende.

Fleksibelt
Størrelsen på oppdraget vil variere ut fra den enkelte menighets behov. Noen ønsker mentor i en kort periode, for eksempel ved evaluering og revisjon av trosopplæringsplanen. Andre vil trenge veiledning i det konkrete trosopplæringsarbeidet over en lengre periode, for eksempel med evaluering og veiledning rundt konkrete tiltak. Behovene kan være ulike, og oppdragene tilpasses deretter. 

Det legges opp til at mentorene er «kortreiste», og det vil derfor bli anledning til jevne møtepunkt. 

Hvem er oppdragsgiver?
Oppdragsgiver vil være menigheter, samarbeidende menigheter, prosti eller bispedømme. Undersøk med ditt bispedømmekontor om de har støtteordninger for mentortjeneste.

Mentortjenesten IKO Mentor bygger på erfaringer fra mentortjenesten i Trosopplæringens prosjektperiode, og starter opp januar 2017.

Informasjon og bestilling
Kontakt oss for flere opplysninger om IKO Mentor.