Barnehagen skal møte alle barn og foreldre likeverdig. Den skal være verdifokusert, og ikke-kommunale barnehager har mulighet til å utvide eller innskrenke forholdet til kristen og humanistisk arv og tradisjon gjennom vedtektene. Foreldrene har selv ansvaret for å oppdra sine barn til tro eller livssyn.

Kristen og humanistisk arv og tradisjon
Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier preget norsk og europeisk kultur gjennom århundrer. Formålsparagrafen gir barnehagen ansvar for å videreføre denne arven.

I barnehagen leker barn på tvers av religioner og kulturer. I denne mangfoldspregede virkeligheten er det viktig å lære om både egen og andres tilhørighet. De fleste barna i barnehagealder er ikke opptatt av å problematisere ulikhet. Men foreldre/foresatte kan oppleve ulike dilemma knyttet til religiøst og livssynsmessig mangfold. Det er viktig at ansatte i barnehager er bevisst sine holdninger i møte med dem. En god barnehage vil sørge for at alle barn har mulighet til å ha gode opplevelser, gjøre viktige erfaringer og få verdifulle inntrykk.

Hvorfor samarbeid?
Arven fra kirke og trossamfunn tilfører barnehagen en ekstra kvalitet. Kirken tilbyr barnehagene hjelp i formidlingen av de urgamle fortellingene, liturgier, salmeskatt og musikk. Barnehagen skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven (Rammeplanen 2017 s. 55). I forbindelse med høytider, kulturformidling og i møte med sorg og kriser kan kirken være en god støtte og samarbeidspartner. Et samarbeid skal ha som mål at de medvirkende institusjoner kan gi barn og familier noe mer til sammen enn hver enkelt kan gjøre hver for seg.

Samarbeid mellom kirke og barnehage er ikke lovpålagt, men rammeplanen sier at barna skal få kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner og samfunnsinstitusjoner. Dette kan bidra til både varierte opplevelser og tilknytning til nærmiljøet.

Å ivareta rettigheter
Kirken kan inviteres inn i et samarbeid med barnehagen, eller også ta initiativ til samarbeid selv. Barnehagens styrer har ansvar for samarbeidet, og følger Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet 2017) og Barnekonvensjonen. Foreldrene har rett til medvirkning, individuelt, og gjennom Samarbeidsutvalget (SU).

Barns rettigheter, foreldres rettigheter og barnehagens pedagogiske og samfunnsmessige oppdrag må ses i sammenheng. Barnehagens formålsparagraf og rammeplanens innhold legger premisser for samarbeid med kirken. Hensynet til foreldreretten, barns medvirkning og samfunnsmandatet gjør krav på tydelighet og avgrensing.

Kommunikasjonen i forkant av markeringer/feiringer er klargjørende og kan forhindre misforståelser og konflikter. Det må opplyses om hva som skal skje, hvilke fortellinger, sanger, ritualer som planlegges i en barnehagegudstjeneste, høytidsvandring eller ekskursjon til kirken, moskeen, synagogen, tempelet eller forsamlingshuset.

Les mer om samarbeid mellom barnehage og kirke i
Høytider, rammer og muligheter
Anne Aicher

Til nettbutikk