Barnehagepermen

IKOs barnehageperm er et medlemstilbud til medlemmer av IKOs Barnehagekontor. Permen består av følgende dokumenter, som sendes medlemmene på forespørsel:

Vedtekter

 • Forslag til vedtekter
 • Opptakskriterier og opptaksprosedyrer
   

Eiers ansvar

 • Ansvar og oppgaver for barnehagens eierrepresentant 
 • Avtale mellom kommuner og private
 • Forsikring
   

Personalet

 • Eksempel på permisjonsreglement, utarbeidet av KA
 • Erklæring om taushetsplikt 
 • Forslag til utlysningstekst 
 • Generell stillingsinstruks for personalet i barnehager drevet av menigheter og kristne organiasjoner
 • Introduksjon og oppfølging av nyansatte
 • Medarbeidersamtale i barnehagen
 • Tilleggsinstruks for pedagogisk leder
 • Tilleggsinstruks for styrer
 • Rekrutteringsstrategier

Foreldresamarbeid

 • Brukerundersøkelse
 • Brukerundersøkelse - forslag til spørreskjema
 • Foreldresamarbeid
 • Kontakt og samarbeid mellom barnehage og foreldre som ikke bor sammen
 • Nettvettregler og samtykkeskjema
 • Serviceerklæring

Administrasjon

 • Momsregler for barnehagen 
 • Rutiner for dokumenthåndtering

Lovverk

 • Arbeidsmiljøloven - har som mål å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø, gode arbeidsforhold og lik behandling for alle.
 • Barnehageloven - regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager, og skal først og fremst sikre barna et likeverdig, kvalitativt godt pedagogisk tilbud.
 • Barnekonvensjonen - barnas egne menneskerettigheter. Rettighetene den beskriver gjelder absolutt alle barn, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, i alle situasjoner, overalt.
 • Forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager - skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.
 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. - skal sørge for at miljøet i bl.a. barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

 

Send en epost til [email protected] så får du de dokumentene du ønsker tilsendt på epost.