Kirkerotteteater
Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene.

Covid-19 tiltak for kirkerotteteater

 

 • 2020: Kirkerottene og Viggo i tårnet
            Tema: Sakkeus - alle er verdifulle. Snakke positivt om hverandre.
 • 2021: Kirkerottene og Kattunge 
            Tema: Den barmhjertige samaritan. Ha omsorg for de vi møter.
 • 2022: Kirkerottene og Lea Mus
            Tema: Sauen som ble borte - og funnet igjen


Innhold i teaterstykkene relatert til trosopplæringsplanens innhold i Gud gir - vi deler

 • Livstolkning og livsmestring er et av tre hovedtemaer i en systematisk trosopplæring: I alle teaterstykkene er mellommenneskelige temaer sentrale. Årets stykke omhandler spørsmål som: Hva er sant og viktig? Hvem er egentlig min neste? Det tar opp sentrale dimensjoner ved menneskelivet som vennskap og relasjoner, godt og ondt, rett og galt, tilgivelse og forsoning. Teaterstykket utfordrer barna til etisk refleksjon og handling. Skal man hjelpe en fremmed, en som til og med kan være farlig?
   
 • Kristen tro og tradisjon er det andre av tre hovedtemaer i en systematisk trosopplæring. Under avsnittet «Kirken» skal barn og unge få kunnskap og kjennskap til kirken de tilhører. Dette er et hovedelement i alle stykkene med Kirkerottene, Kirkerottene viser gjennom sang og samtale at de trives i kirken – Guds hus. De er hjemme der.
  I dette teaterstykket lærer barna at alle er like verdifulle. De blir kjent med fortellingen om Den barmhjertige samaritan. Bønn er også et sentralt tema. Aftenbønnen er med i alle teaterstykkene.
   
 • Kristen tro i praksis er det tredje av tre hovedtemaer i en systematisk trosopplæring. Her er bønn, sang, musikk og kultur nevnt spesifikt. Stykket inneholder videre mange sanger som gir barna anledning (ved å lære seg dem) til å uttrykke seg selv. Uttrykk for tro, trygghet, undring og glede er sentralt i sangene i teaterstykkene. Dette er et viktig moment under hovedtema «Kristen tro i praksis». Aktiv deltakelse er også et moment her. I alle teaterstykkene blir barna invitert til å gi respons underveis, og til å være med å synge aftensang/kveldsbønn underveis i stykket.  Det er den samme kveldsbønnen som gjentas i stykkene: «Når en lang dag er over». I årets stykke er diakoni – nestekjærlighet et gjennomgående tema.


Følg Kirkerottene på facebook!
Ledige datoer for 2021 finner du her
På kirkerottenes egen hjemmeside, kan barna leke med rottene og vennene deres: http://kirkerottene.no/