Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen.

I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §20 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut.

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Ved postordresalg må forbruker selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. 

Her finner du angrerettskjema: 

Bokmål

Nynorsk

Angrerettloven gjelder:

  • Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 300 kroner
  • Fjernsalg som for eksempel postordresalg
  • Loven gjelder også enkeltbestillinger i klubbmedlemskap (f.eks. bokklubb).

Det er den næringsdrivende som har opplysningsplikt før avtaleinngåelse etter §8 første ledd. Se utdrag fra loven nederst.

Vare som er mottatt i posten

Ved postordresalg hvor du har bestilt etter katalog eller internett, må du returnere varen før selgeren betaler deg kjøpesummen tilbake. Du må selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. Som oftest kan du returnere varene i emballasjen de ble sendt i.

Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 03737 eller les mer på forbrukerradet.no

 


Utdrag fra § 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse

Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om:
a) varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, i den utstrekning kommunikasjonsmåten og varene eller tjenestene er egnet til dette,
b) der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante tekniske beskyttelsestiltak, for digitalt innhold,
c) det digitale innholds evne til å virke sammen med maskinvare og programvare som den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til,
d) den næringsdrivendes identitet, slik som foretaksnavn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og elektronisk postadresse, samt identitet og geografisk adresse til næringsdrivende det opptres på vegne av og som forbrukeren kan rette eventuelle klager til,
e) den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens art gjør at prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med fast beløp, også de samlede månedlige kostnadene, og om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen,
f) kostnadene for bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet, når disse ikke beregnes etter grunntakst,
g) ordningene for betaling, levering, oppfyllelse, leveringsfrist og hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner,
h) at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten jf. § 20 første og annet ledd,
i) at forbrukeren må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Dersom varene etter sin natur normalt ikke kan returneres med post, skal kostnadene ved å returnere varene opplyses
Les mer på Lovdata.no
 

Kilde: Lovdata.no/direktesalgforbundet.no