Om IKO – Kirkelig pedagogisk senter

Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring er IKOs visjon. I denne sammenfattes oppdraget og utgangspunktet for IKOs arbeid rettet mot kirke, hjem, skole og barnehage. 

Information in English

IKO – Kirkelig pedagogisk senters oppgaver:

  • bidra til utvikling og fornying av kirkelig undervisning og trosopplæring – gjennom kurs, konferanser, undervisningsmateriell og religionspedagogisk faglitteratur
  • være en ressurs for menighetenes arbeid med trosopplærings innhold, planer og strategier
  • fremme kristen oppdragelse i hjemmet – med ressurser som både går rett til hjemmet og via menighetene til foreldre og faddere
  • være en ressurs for skolens og barnehagens formidling av kristen arv og tradisjon – først og fremst ved skolering av kirkelige ansatte som samarbeidspart for skolene og barnehagene
  • delta i samfunnsdebatten og bidra til at kristendom og religion blir tydelig i det offentlige rom – gjennom debattinnlegg, som høringsinstans og som deltaker i ulike nettverk i og utenfor kirken
  • medvirke i og stimulere til religionspedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid – gjennom IKOs religionspedagogiske tidsskrift Prismet, Prismet bok og deltakelse i forskningsnettverk.

 

Les mer om IKOs vedtekter og strategi her


Bakgrunn
IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden oppstarten i 1945 vært pådriver for kristen oppdragelse og undervisning i kirke og samfunn. I starten var hovedtyngden av arbeidet knyttet til den offentlige skolen og hjemmet. Senere ble arbeidet utvidet til også å omfatte barnehager samt utvikling av kirkens egen undervisning. Det opprinnelige navnet var Kristelig pedagogisk kontor, men i 1948 ble dette endret til Institutt for Kristen Oppseding. I 2003 ble det nåværende navnet tatt i bruk. 

Finansiering
IKO er en selvstendig institusjon uten fast offentlig driftsstøtte. Driften finansieres ved gaver, eierkontingenter, prosjektmidler og salg av produkter og tjenester. I IKOs representantskap sitter representanter fra bispedømmerådene i Den norske kirke, bispemøtet og flere kristne organisasjoner. Fullstendig liste over medlemmer finnes her.

IKO-Forlaget
I 1952 ble IKOs Læremidler AS etablert som et eget selskap eid av IKO, med formidling av materiell som hovedoppgave. I 1985 skiftet selskapet navn til IKO-Forlaget AS, og i dag framstår det som et solid forlag med hovedvekt på bøker, musikk og andre produkter rettet mot barn. Samtidig gis det ut bøker og veiledningsmateriell for menigheter, kirkelig ansatte og foreldre, i tillegg til bøker på det religionspedagogiske området. IKO-Forlaget AS har en selvstendig økonomi og drives etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

Tilholdssted
IKO har i dag 21 ansatte og holder til i Colletts gate 43 ved St. Hanshaugen i Oslo.  I tillegg til kontorer inneholder huset et fagbibliotek, festsal/møterom og et mindre produktvisningsrom. For å komme seg til IKO er buss 37 enkleste transportmiddel (stoppested Lovisenberg).