KRLE-faget

Undervisningen i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk) skal gi elevene kunnskap om religioner og livssyn, gi øvelse i etisk refleksjon, utvikle elevenes evne til å leve i og med mangfold, utvikle dømmekraft i hverdagen og i møte med samfunnsutfordringer.

Ny læreplan for KRLE-faget trådte i kraft høsten 2020. Innledningen sier blant annet at "KRLE er et sentralt fag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg. Gjennom kunnskap om ulike religioner og livssyn skal elevene utvikle evne til å leve i og med mangfold i samfunns- og arbeidslivet." Dette er en viktig formulering som viser betydningen av religion og livssyn, både i eget liv og i samfunnet.

KRLE-faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre religioner og livssyn, og til etikk. Det skal gi innsikt i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Læreplanen sier at omlag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til kristendom.

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk, og at de ulike religioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse.

Objektivt og respektfullt
Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges til grunn. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg og mangfold. Faget skal bidra til respekt, forståelse og evne til dialog.

"Elevene skal undersøke og utforske kristendom og andre religioner og livssyn som sammensatte fenomener gjennom bruk av varierte metoder", sier læreplanen.

Fagartikler om KRLE-faget

Prismet religionspedagogisk tidsskrift inneholder gode fagartikler om KRLE-faget. Her finnes praksistips og artikler med forskning på både praksis, læremidler, læreplaner, barns og unges erfaringer med faget samt mer teoretiske drøftinger og debatt. De siste årgangene er gratis tilgjengelig her.