Læreplanen for KRLE-faget trådte i kraft i august 2015, og er i hovedsak identisk med RLE-planen fra 2008. Innledningen sier blant annet at "Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over." Dette er en viktig formulering som viser betydningen av religion og livssyn, både i eget liv og i samfunnet.

KRLE-faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn, og til etiske og filosofiske emner. Det skal gi kjennskap til den betydning kristendommen har som kulturarv for samfunnet vårt. Læreplanen sier at omlag halvparten av undervisningstiden i faget skal brukes til kristendom, samtidig som det er rom for lokale variasjoner i fordeling mellom hovedområdene i faget.

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk, og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse.

Objektivt og respektfullt
Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges til grunn. Det innebærer at alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg og mangfold. Faget skal bidra til respekt, forståelse og evne til dialog.

"I undervisningen skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Det må santidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Spesielt gjelder varsomheten arbeidsmåter som foresatte og elever ut fra egen religion eller eget livssyn kan oppleve som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn," understreker læreplanen.

Fagartikler om KRLE-faget

Prismet religionspedagogisk tidsskrift inneholder gode fagartikler om KRLE-faget. Her finnes både praksistips og artikler med forskning på både praksis, læremidler, læreplaner, barns og unges erfaringer med faget samt mer teoretiske drøftinger og debatt. De siste årgangene er gratis tilgjengelig her.