Fritaksretten

Det er skolens ansvar å håndtere fritaksretten på en god måte.

Opplæringsloven §2-3a i sin helhet
"Skolen skal vise respekt for elevane og foreldre sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa".

Fritaksrett og skolegudstjeneste

Fritaksretten gjelder hele skolens virksomhet. Den er særlig relevant i forbindelse med skolegudstjenester, og Utdanningsdirektoratet gir noen føringer for hvordan den skal praktiseres i forbindelse med skolegudstjenster.

Informasjon til hjemmet i god tid
Skolen skal gi informasjon om skolegudstjenesten til foresatte og elevene i god tid, slik at de som ønsker det kan ta et kvalifisert valg om de ønsker å delta på gudstjenesten, eller ikke.

Øvelser til gudstjenesten i forkant?
De barna som ikke skal delta på gudstjenesten skal heller ikke delta på øvelser i forkant, fritaksretten gjelder også her. Dette kan gi noen praktiske utfordringer til skolen, som må løses på gode måter.

Likeverdige, alternative tilbud
De elevene som melder fritak skal få tilbud om likeverdige, alternative tilbud. Dette er skolens ansvar.