I tillegg til samarbeid oppfordres det i formålsparagrafen og plan også  til engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle ulike sider ved KRLE-faget såvel som andre fag. Dette åpner for forskjellige former for konkretisering, for eksempel gjennom skolebesøk i en kirke eller lignende. Men både kirke og skole må være oppdaterte på rammer og lover slik at samarbeidet foregår på gode og ryddige måter.

I løpet av de siste årene er skolen og samfunnet blitt mer bevisst på spørsmål knyttet til religionsfrihet, til forhold mellom majoritet og minoritet, og til ulike elevers identitet. Denne bevisstgjøringen preger og bør prege kirke-skolesamarbeidet. Fritaksretten skal ikke bagatelliseres, men fremholdes fra kirkens side som noe positivt, som en viktig rettighet – uansett hvor mange som benytter seg av den. Elevers religiøse bakgrunn og identitet er noe som skal møtes med respekt og varsomhet, også i møtepunktene mellom kirke og skole. Skolen og kirken må ha høy bevissthet om menneskerettslige konvensjoner, og begge parter må kunne navigere godt med hensyn til informasjon, fritaksretten og grensene mellom forkynnelse og undervisning.

Læreplanene gir muligheter
Debatten om KRLE-faget, skolegudstjenester, forholdet mellom majoritet og minoritet, aktiv og passiv påmelding, forkynnelse og undervisning er stadig aktuell. Noen blir usikre på hva som er lov og hva som ikke er lov. Hvordan dette løses lokalt avhenger fra sted til sted, fra skole til skole. Noen steder er det skolegudstjenester rundt høytidene, og andre steder markeres høytidene med andre typer samlinger i kirkerommet eller på skolen. Noen steder er det et velutviklet kirke-skolesamarbeid, og andre steder er det mer sporadisk. Formålsparagrafen, den generelle delen av læreplanen og læringsmålene i KRLE og i mange av de andre fagene, gir grunnlag for mye godt kirke-skolesamarbeid.

Læreplanen for skolen, Kunnskapsløftet (2005/2006) vurderer undervisningen etter bestemte kompetansemål etter gitte klassetrinn. Den enkelte skole lager innholdsplaner for de ulike fag, og det læreverket de bruker er derfor viktig med tanke på innhold i de enkelte klassetrinn. Det er i skolens lokale læreplan kirke og skole i samarbeid må finne møtepunkter. 

Behov for opplevelse og erfaring
Med innføringen av KRL/RLE/KRLE-faget kan skolens samarbeid med både Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn være like sterk til stede som før, både innen KRLE og innen skolens totale virksomhet. Skolegudstjenesten er forankret i skolens generelle del av læreplanen, mens alt annet samarbeid er forankret i kunnskapsmålene i KRLE-faget og i de andre skolefagene. I respektfullt samarbeid kan kirke og skole samarbeide om høytidsfeiringer og kunstopplevelser, om kirkemusikk og hellige tekster.

Bok-serie
IKO ga i perioden 2008-2013 ut en bokserie på seks bøker om kirke-skolesamarbeid. Bøkene finner du her.